Om polyuretanisolering

Sprutisolering

Om polyuretanisolering

Polyuretan är en isolering som utvecklades i Tyskland på 30-talet. Sprutisolering har funnits i över 30 år. Ursprungligen användes den primärt som isolering till kylskåp och liknande produkter och innehöll karbamidformaldehyd och även CFC. Dessa hälso- och miljöfarliga ämnen används inte längre och har ersatts med miljövänliga, förnyelsebara råvaror med noll påverkan på ozonlagret. Sprutisoleringen har under de senaste 10 åren förändrats och förbättrats avsevärt och är idag den främsta produkten inom kommersiell isolering. Polyuretan har ett teoretisk isolervärde (lambda0.020-0.026) som motsvarar ca det dubbla av mineralull och cellulosafiber (lambda 0.036-0.040). Men då lambda är en äldre metod att mäta isolervärden där hänsyn till materialets täthet (konvektion) inte tas med i beräkningarna, har polyuretan i praktiken ytterligare ca 30% bättre isolerförmåga än andra konventionella material. Den allmänna uppfattningen är att olika isoleringsmaterial med samma lambdavärden kommer att prestera lika, men det stora problemet är konvektion (luft som läcker genom konstruktionen). och det orsakar upptill 50% av energiförlusterna i en byggnad.

  • Helt giftfritt (inga fluorkolväten, HCFC, formaldehyd eller asbest) Sundahus MiljöklassB
  • Eliminerar luftläckor (skarvfri applicering)
  • Reducerar infiltrationen av damm och allergener
  • Hjälper till att förhindra mögel- ingen grogrund för bakterier eller svamp
  • Diffusionstät
  • Tillåter drastiska nedskärningar av VVS-utrustning
  • Minskar buller väsentligt
  • Effektiv både vid låga och höga temperaturer
  • Minskar uppvärmningskostnaderna
  • Tunnare tak och väggkonstruktioner ger mer boyta

Sprutisolering Polyuretan

Polyuretanisolering är enligt vår mening utan tvekan den mest
revolutionerande produkten inom isoleringsbranschen i dag.
Förutom att vara bedömd i Sundahus miljödata med miljöklass B,
låga Lambdavärden (0,021W/m*K ) och ekonomisk, sparar den även värdefull boyta då klimatskalet kan minimeras i tjocklek.

Ecofoam bibehåller sina isolerande egenskaper även vid hög relativ luftfuktighet och förlorar inte sin isolerande effekt vid konvektion.

Sprutisolering appliceras i flytande form med hjälp av särskild sprayutrustning mellan reglar och bjälklag i ytter- och innertak, i väggar, på vindar eller i trossbotten och i byggnader med krypgrund.

Vätskan expanderar på några sekunder till över 100 gånger sin ursprungliga volym och fyller samtliga sprickor, skarvar och andra håligheter.

Detta skapar en permanent, ålders- och väderbeständig luftbarriär. Förutom sina utomordentliga isolerande egenskaper är produkterna miljövärderade och har mycket goda ljudisolerande kvalitéer.

Då sprutisoleringen har bland marknadens lägsta lambdavärde och agerar luftbarriär så kan man spara den värdefulla boytan och takhöjden men ändå uppnå boverkets krav, fast med tunnare väggar-och takkonstruktioner. Således behöver man inte längre bygga 35-45cm yttervägg!

Med skenande elpriser och hårdare krav från Boverket på våra hus så är detta lösningen både för renovering, nybyggnation och alla typer av grunder.

Med otroligt låga lambdavärden och att det inte finns grogrund för mögelsporer i vår sprutisolering så ÄR det den mest mångsidiga och effektivaste isolering på marknaden idag enligt oss!

Vi kan erbjuda våra produkter i alla steg vid byggnation.

Tex istället för att använda cellplast (Lambda 0,036) så applicerar vi vår diffusionstäta isolering med sluten cellstruktur (Lambda 0,020) och då uppnå samma U-värde med hälften så tjockt lager isolering som traditionell cellplast.

Och har då även radonsäkrat grunden.

Vatten & Fukt

Ett polyuretan med sluten cellstruktur påverkas inte av vatten eller fukt. Den absorberar inte vatten och den transporterar inte vatten. Polyuretanisolering är mycket tät mot vattenånga. Ångdiffusion påverkar följaktligen inte isoleringens egenskaper. I och med isoleringens diffusionstäthet och förmåga att snabbt återgå till sin tidigare värmeledningsförmåga efter att ha utsatts för onormal hög fukt gör den till ett bra alternativ i fuktutsatta konstruktioner. Sprutisolering tillverkad av polyuretan absorberar inte fukt ur luften. Den suger inte heller upp eller transporterar kapillärfukt tack vare sin slutna cellstruktur. Av denna orsak ökar inte fukt som uppträder i vanliga byggnader värmeledningsförmågan för isolering tillverkad av polyuretan.

Lufttäthet

I energieffektivt byggande är byggnadens lufttäthet av största vikt. När polyuretan används behövs inte några särskilda ångspärr- eller luftspärrskikt utan lufttätheten fås genom att använda polyuretan. Konstruktionens täthet säkerställer att ventilationssystemet fungerar rätt och energieffektivt samt att inomhusluften alltid är fräsch och säker. Tilluft tillförs genom ventiler där det är avsett, inte genom väggar och tak med ofräsch inneluft som påföljd. Konstruktionens luftläckor upplevs som drag av de boende och utsätter byggnadens konstruktioner för fuktskador och givetvis ökad energiförbrukning. Av denna orsak måste lufttätheten vara god i energieffektivt byggande.

Isolera bjälklag - Ecofoam hjälper dig